Upravit stránku

Běhání po úřadech, papírování a shánění razítek rozhodně nepatří mezi oblíbené činnosti žádného stavebníka. Proto jsme tu my. Abychom vám ušetřili spoustu času a starostí - zařídíme za vás veškerou administrativu pro získání stavebního povolení.

Ve stavebnictví se pohybujeme již dlouhá léta, a tak dobře víme, co všechno je potřeba zařídit pro získání stavební povolení. Nechte to na nás, stavební povolení pro vás vyřídíme rychle, a bez zbytečných průtahů jako součást todání rodinného domu na klíč. 

Stavební povolení

Zásadní kroky pro získání stavebního povolení:

 • 1. Předběžný souhlas

  Prvním krokem, kterým zahajujeme stavební řízení, je získání kladného stanoviska stavebního úřadu k možnosti výstavby vybraného rodinného domu na vašem pozemku.

  K tomu je potřeba vypracování studie, tedy návrhu stavby.

 • 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

  2.1. Územní rozhodnutí

  • Pro danou lokalitu – pokud je vydáno (vydává stavební úřad).

  2.2. Obecně technické podmínky

  • Dotčeného území (např. uliční čára, požadovaný sklon střechy apod.) - vydává stavební úřad.

  2.3. Inženýrskogeologický průzkum dotčeného území

  2.4. Hydrogeologický průzkum dotčeného území

  2.5. Radonový průzkum dotčeného území

  2.6. Situace dotčeného území

  • Půdorysné rozměry pozemku a přilehlých komunikací (polohopis) včetně zaměření a specifikace vzrostlé zeleně,
  • výškové poměry pozemku a přilehlých komunikací (výškopis),
  • orientace ke světovým stranám.

   2.7. Místa a podmínky napojení inženýrských sítí

   • Poloha a hloubka vedení, dimenze, podmínky napojení (vydávají jednotliví správci sítí),
   • vodovod (příp. umístění a parametry studny),
   • kanalizace (příp. podmínky likvidace splaškových vod – např. ČOV),
   • elektřina (umístění elektroměru),
   • plyn (umístění plynoměru),
   • likvidace dešťových vod (je-li v lokalitě řešena),
   • požární vodovod (vzdálenost hydrantu nebo požární nádrže),
   • telefon.
   Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci pro váš dům. Její součástí jsou všechny podklady pro získání stavebního povolení.
  • 3. Dokumentace pro stavební povolení

   3.1. Projekt stavby

   • Autorizovaná projektová dokumentace rodinného domu určená pro stavební řízení.

   3.2. Obsah projektu stavby

   • Průvodní zpráva – popis dispozičního členění, základní údaje stavby, popis technického zařízení, zpráva požární ochrany, doklady.
   • Stavební část – technické řešení stavby, popis použitých výrobků, výkresy základů, přízemí, patra, střechy, řezu(ů), pohledů.
   • Vytápění – výpočet potřeby tepla, TUV, otopná tělesa, zdroj tepla, rozvodné potrubí, schéma vytápění, specifikace materiálů.
   • Zdravotechnika (vodovod + kanalizace, plynovod) – spotřeba vody, plynu, splaškových vod, dešťové vody, rozvodné potrubí, zařízení, specifikace materiálů.
   • Elektroinstalace – výpočet požadovaného příkonu, přívodní vedení, vnější vlivy, domovní rozvodnice, provedení elektroinstalace, ochrana před nebezpečným dotykem, hromosvod.
   • Elektroměrový rozvaděč, domovní rozvaděč, specifikace materiálu.
  • 4. Stavební řízení

   4.1. Doklad o vlastnictví (vydá katastrální úřad)

   • Snímek pozemkové mapy,
   • výpis z evidence nemovitostí,
   • informace o sousedících pozemcích.

   4.2. Vyjádření dotčených institucí a účastníků stavebního řízení

   • Správci sítí, hygiena, sbor požární ochrany, majitelé sousedících pozemků.

   4.3. Zapracování požadavků a stanovisek do projektové dokumentace

   • Po dohodě provede zhotovitel projektové dokumentace.

   4.4. Podání žádosti o stavební povolení

   • V případě výstavby rodinného domu je stavební řízení většinou sloučeno s územním řízením.

   4.5. Vydání stavebního povolení

   • Stavební povolení s případnými připomínkami a požadavky vydá stavební úřad a předá je k vyjádření všem účastníkům řízení.

   4.6. Nabytí právní moci stavebního povolení

  Nahoru

  Tento web využívá cookies

  Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti